فروش و قیمت مواد شیمیایی

» » پرمنگنات پتاسیم چیست

  • پتاسیم چیست ؟

    پتاسیم با نماد شیمیایی K یک فلز قلیایی است و عدد اتمی آن 19 می باشد. عنصر پتاسیم نرم و به رنگ نقره ای – سفید است در هوا به آسانی اکسید می شود و با آب به شدت واکنش می دهد و تولید گرما می کند و در نتیجه باعث شعله ور شدن هیدروژن و واکنش آن می گردد.

    پتاسیم و سدیم از نظر شیمیایی بسیار شبیه اند.

    پتاسیم چیست