00982136303710 : شماره تماس

تهران اسید

» » بررسی کلی اسید ها

بررسی کلی اسید ها

بررسی کلی اسید ها

بررسی کلی اسیدها

اسیدها موادی ترش مزه هستند خاصیت خورندگی دارند شناساگرها را تغییر رنگ می دهند و بازها را خنثی می کنند. بازها موادی با مزه ای گس- تلخ اند حالتی لزج دارند شناساگرها را تغییر رنگ می دهند و اسیدها را خنثی می کنند.
 لی بیگ: اسیدها موادی اند که در ساختار خود هیدروژن یا هیدروژن هایی دارند که در واکنش با فلزها توسط یون های فلز جایگزین می شوند.

▪ آرنیوس: اسیدها موادی هستند که ضمن حل شدن در آب یون +H آزاد می کنند. بازها موادی هستند که ضمن حل شدن در آب یون -OH آزاد می کنند. این تعریف فقط به موادی محدود می شود که در آب قابل حل باشند. حدود سال ۱۸۰۰، شیمی دانان فرانسوی از جمله آنتوان لاووازیه، تصور می کرد که تمام اسیدها دارای اکسیژن هستند. شیمی دانان انگلیسی از جمله سر همفری دیوی، معتقد بود که تمام اسیدها دارای هیدروژن هستند. شیمی دان سوئدی، سوانت آرنیوس، از این عقیده برای گسترش تعریف اسید استفاده نمود.
▪ لوری- برونستد: اسید گونه ای است که در واکنش شیمیایی پروتون (یون+H) می دهد و باز گونه ای است که در واکنش شیمیایی پروتون (یون+H) می پذیرد. لوری و برونستد این تعریف را بیان کردند، که از آن بر خلاف تعریف آرنیوس می توان در محیط غیر آبی هم استفاده کرد.
▪ لوئیس: اسیدها موادی هستند که در واکنش های شیمیایی پیوند داتیو می پذیرند. بازها موادی هستند که در واکنش های شیمیایی پیوند داتیو می دهند. تعریف لوییس را با نظریه اوربیتال مولکولی هم می توان بیان کرد. به طور کلی، اسید می تواند یک جفت الکترون از بالاترین اوربیتال خالی در پایین اوربیتال خالی خود دریافت کند. این نظر را گیلبرت ن. لوییس مطرح کرد. با وجود این که این تعریف گسترده ترین تعریف است، تعریف لوری- برونستد کاربرد بیشتری دارد. با استفاده از این تعریف می توان میزان قدرت یک اسید را هم مشخص نمود. از این مفهوم در شیمی آلی هم استفاده می شود (مثلاً در کربوکسیلیک اسید).

● نگاه اجمالی

بشر از دیر باز با مفهوم ساده اسید آشنایی داشته است. در حقیقت این مواد، حتی قبل از آنکه شیمی به صورت یک علم در آید، شناخته شده بودند. اسیدهای آلی همچون سرکه و آبلیمو و آب غوره از قدیم معروف بودند. اسیدهای معمولی مانند اسید سولفوریک ، اسید کلریدریک و اسید نیتریک بوسیله کیمیاگران قدیم ساخته شدند و بصورت محلول در آب بکار رفتند. برای مثال اسید سولفوریک را جابربن حیان برای نخستین بار از تقطیر بلورهای زاج سبز (FeSO4.7H2O) و حل کردن بخارات حاصل در آب، بدست آورد.
در طی سالیان متمادی بر اساس تجربیات عملی لاووازیه (A.L.Lavoisier) چنین تلقی می گردید که اجزاء ساختمان عمومی کلیه اسیدها از عنصر اکسیژن تشکیل گردیده است. اما بتدریج این موضوع از نظر علمی روشن و اعلام گردید که چنانچه این موضوع صحت داشته باشد، بر خلاف عقیده اعلام شده در مورد اکسیژن ، این عنصر هیدروژن است. در حقیقت ، تعریف یک اسید بنا به فرمول اعلام شده از سوی لیبیگ (J. Von Liebig) در سال ۱۸۴۰ عبارت است از:
ـ موادی حاوی هیدروژن که می توانند با فلزات واکنش نموده و گاز هیدروژن تولید نمایند.
ـ نظریه فوق مدت پنجاه سال مورد استناد بوده است. بعدها با پیشرفت علم شیمی ، مفاهیم جدیدی درباره اسیدها اعلام شده که در زیر به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

● خواص عمومی اسیدها
▪ محلول آبی آنها یون های پروتون آزاد می کند.
▪ موادی هستند که از نظر مزه ترشند.
▪ کاغذ تورنسل را سرخ رنگ می کنند.
▪ با برخی فلزات مانند آهن و روی ترکیب شده گاز هیدروژن می دهند.
▪ با قلیاها (بازها) واکنش نموده و املاح را تشکیل می دهند.
▪ با کربنات کلسیم (مثلا به صورت سنگ مرمر) بشدت واکنش دارند، بطوریکه کف می کنند و گاز کربنیک آزاد می نمایند.
● نظریه آرنیوس درباره اسیدها
زمانیکه مفاهیم یونیزاسیون ترکیبات شیمیایی در محلول های آبی روشن گردید، مفهوم اسید بطور قابل ملاحظه ای تغییر پیدا کرد. مطابق تعریف آرنیوس، اسید ماده ایست که در آب یونیزه می شود و یون +H3O که گاهی بصورت +H نیز نشان داده می شود، تولید می کند.
(HCl —–> H+ + Cl-(aq
آرنیوس قدرت اسیدی را نیز بر همین اساس تفسیر کرد و گفت که اسید قوی ، در محلول های آبی تقریبا، بطور کامل یونیزه می شود. در صورتیکه که میزان تفکیک اسید ضعیف کمتر است. توجه کنید که مفهوم آرنیوس بر یون های آب استوار است. بر اساس تعریف آرنیوس می توان نقش اکسیدهای اسیدی را نیز تفسیر کرد.
● اکسیدهای اسیدی
اکسیدهای بسیاری از غیرفلزات با آب واکنش داده و اسید تولید می کنند، در نتیجه این مواد را اکسیدهای اسیدی یا ایندرید اسید می نامند.
N2O5(s) + H2O → H+ + NO3-aq
مفهوم آرنیوس ، به علت تاکید آن بر آب و واکنش های محلول های آبی ، با محدودیت رو به روست.
اسید ۲ + باز ۱
قدرت اسیدها ، بر میل آنها برای از دست دادن یا گرفتن پروتون استوار است. هر چه اسید قویتر باشد، باز مزدوج آن ضعیفتر است. در یک واکنش ، تعادل در جهت تشکیل اسید ضعیفتر است. اسید پرکلریک ، HClO4 ، قویترین اسید است، و باز مزدوج آن ، یعنی یون پرکلرات ، -ClO4 ، ضعیف ترین باز می باشد و H2 ، ضعیف ترین اسید و باز مزدوج آن یعنی یون هیدرید ، +H قویترین باز می باشد.

● نظریه لوییس درباره اسیدها
گیلبرت لوییس مفهوم گسترده تری برای اسیدها در سال ۱۹۳۸ پیشنهاد داد که پدیده اسید – باز را از پروتون رها ساخت. طبق تعریف لوییس ، اسید ماده ای است که بتواند با پذیرش یک زوج الکترون از باز ، یک پیوند کوولانسی تشکیل دهد. در نظریه لوییس به مفهوم زوج الکترون و تشکیل پیوند کووالانسی تاکید می شود. تعریف لوییس در مورد اسیدها بسیار گسترده تر از آن است که برونشتد عنوان نموده است. ترکیبات شیمیایی که می توانند نقش اسید لوییس داشته باشند، عبارتند از:
مولکولها یا اتم هایی که هشت تایی ناقص داشته باشند.
(BH3 + F- → BH4-(aq
بسیاری از کاتیون های ساده می توانند نقش اسید لوئیس داشته باشند.
Cu+2 + 4NH3 → Cu(NH3)4+2
برخی از اتم های فلزی در تشکیل ترکیباتی مانند کربونیل ها که از واکنش فلز با مونوکسیدکربن تولید می شود، نقش اسید دارند:
Ni + 4CO → Ni(CO)4
ترکیباتی که اتم مرکزی آنها توانایی گسترش لایه ظرفیتی خود را داشته باشند ، در واکنش هایی که این گسترش عملی شود، نقش اسید دارند، مثلا در واکنش مقابل ، لایه ظرفیتی اتم مرکزی (Sn) از ۸ به ۲ الکترون گسترش یافته است.
SnCl4 + 2Cl- → SnCl6-2aq
برخی ترکیبات به علت داشتن یک یا چند پیوند دو گانه در مولکول ، خاصیت اسیدی دارند. مثلا CO2
قدرت اسیدی و ساختار مولکولی
به منظور بررسی رابطه بین ساختار مولکولی و قدرت اسیدی ، اسیدها را به دو نوع تقسیم می کنیم: هیدریدهای کووالانسی و اکسی اسیدها.
● هیدریدها
برخی از ترکیبات کووالانسی دوتایی هیدروژن دار (مانند HCl , H2) اسیدی هستند. دو عامل بر قدرت اسیدی هیدریدیک عنصر موثر است: الکترونگاتیوی عنصر و اندازه اتمی عنصر. قدرت اسیدی هیدریدهای عناصر یک تناوب ، از چپ به راست و همسو با الکترونگاتیوی عناصر ، افزایش می یابد. یک عنصر الکترونگاتیو ، الکترونهای بیشتری از هیدروژن می گیرد و خروج آن به صورت یک پروتون را سرعت می بخشد.
قدرت اسیدی هیدریدهای عناصر یک گروه، با افزایش اندازه اتم مرکزی افزایش می یابد. در تناوب دوم: NH3>H2O>HF در گروه VI به اینصورت است:
H2Te > H2Se > H2S > H2O
● اکسی اسیدها
در این ترکیبات ، هیدروژن اسیدی به یک اتم O متصل است و تغییر در اندازه این اتم بسیار ناچیز است. بنابراین عامل کلیدی در قدرت اسیدی این اکسی اسیدها، به الکترونگاتیوی اتم Z مربوط می شود:
H-O-Z .
اگر Z یک اتم غیرفلز با الکترونگاتیوی بالا باشد، سهمی در کاهش چگالی الکترونی پیرامون اتم O (علی رغم الکترونگاتیوی شدید اکسیژن) را دارد. این پدیده باعث می شود که اتم اکسیژن، با کشیدن چگالی الکترونی پیوند H-O از اتم H ، تفکیک آن را سرعت ببخشد و ترکیب را اسیدی بکند. هیپوکلرواسید ، HOCl ، اسیدی از این نوع است.
هرچه الکترونگاتیوی Z بیشتر باشد، الکترونهای پیوند H-O به میزان بیشتری از اتم H دور می شوند و حذف پروتون آسان تر است:
HOCl > HOBr > HOI . در اکسی اسیدهایی که اتمهای اکسیژن بیشتری به Z متصل باشند، قدرت اسیدی با افزایش n ، زیاد می شود.

● مهمترین اسیدهای قوی

مولکول های این اسیدها و در محلولهای آبی رقیق کاملا یونیزه است. اسیدهای قوی متعارف عبارتند از: اسید کلریدریک ، یدیدریک ، نیتریک ، سولفوریک ، پرکلریک است.
● مهمترین اسیدهای ضعیف
یونیزاسیون این اسیدها در آب کامل نمی باشد و هرگز به ۱۰۰% نمی رسد. مثال متعارف آنها ، اسید استیک ، اسید کربنیک ، اسیدفلوریدریک ، اسید نیترو و تا حدودی اسید فسفریک است.
اسیدها مزه ترشی دارند بعضی اسیدها سمی هستند بعضی باعث سوختگی های شدید می شوند و تعدادی نیز کاملاً بی ضرر به شمار می آیند بعضی اسیدها نیز خوراکی و بسیار مفید هستند ما اسید سیتریک را از پرتقال و لیموترش به دست می آوریم بدنمان هم اسیدهایی را می سازند که به گوارش غذا کمک می کنند .
اسید سولفوریک یکی از قوی ترین و مهم ترین اسیدها است که به مقدار فراوان در تولید انواع کود ، فرآورده های نفتی و آهن و فولاد بکار گرفته می شوند آب باتری اتومبیل ها اسید سولفوریک رقیق شده با آب خالص است سایر اسیدهای قوی عبارتند از: اسید نیتریک و اسید کلریدریک .
بازها یا قلیاها موادی هستند که مخالف و ضد اسیدها به شمار می آیند گرچه بعضی بازها از قبیل آهک (هیدروکسید کلسیم) و سود سوز آور همانند اسیدها خیلی فعال و خورنده هستند از بازها در فرآیند های صنعتی استفاده می شوند هیدروکسید منیزیم (مایع یا پودر سفیدی که برای برطرف کردن درد ناشی از حالت اسیدی معده مصرف می کنیم) نمونه ای از یک باز ملایم است بازی که در آن قابل حل می باشد ، قلیا نامیده می شود وقتی یک اسید و یک باز به نسبت مناسب با هم مخلوط می شوند یکدیکر را خنثی می کنند برای مثال اگر اسید کلرید ریک با سود سوز آور مخلوط شود حاصل واکنش آنها نمک معمولی و آب خواهد بود بعضی مواد وقتی با اسید و بازها تماس پیدا می کنند تغییر رنگ می دهند این مواد را معرف یا شناساگر می نامند تعنسل در محلول اسیدی از آبی به قرمز تغییر رنگ می دهند و در محلولهای قلیایی از قرمز به آبی می گراید .
▪ اسید سولفوریک : اسید سولفوریک احتمالاً مهمترین ترکیب شیمیایی موجود است و دهها مورد استفاده دارد که از تولید کود و پارچه تا ساخت دارو و مواد منفجره را شامل می شود این اسید در انباره که نوعی باطری است معمولاً در موتور اتومبیل مورد استفاده قرار می گیرد نیز وجود دارد اسید سولفوریک را به روش تماسی تقلید می کنند کانه هوایی که محتوی سولفید های فلزی یا گوگرد هستند در هوا سرخ یا برشته می شوند تا دی اکسید گوگرد به دست می آید سپس این گاز را در مجاورت یک کاتالیزور (یکی از اسید های فلز و وانادیم) حرارت می دهند تا آن را به واکنش بیشتر با هوا وارد و تری اکسید گوگرد حاصل شود درمرحله بعد تری اکسید را در اسید سولفوریک غلیظ حل می کنند تا اسیدی به نام اولنوم به دست آید. که سپس به دهقا با افزودن آب رقیق می شود و مقدار زیادی اسید سولفوریک برجای می ماند نمکهای اسید سولفوریک را سولفات می نامند که ترکیبات بسیار مفیدی را شامل می شوند و در صنایع مختلف از قبیل کود سازی داروسازی رنگ سازی مورد استفاده قرار می گیرند اسید سولفوریک ، بیش از هر نوع اسید دیگری در جهان تولید می شود و کاربرد دارد اسید سولفوریک را با فرمول شیمیایی HSO نشان می دهند میل شیمیایی شدیدی به آب (HO) دارد این خاصیت باعث می شود که اسید سولفوریک بتواند هیدروژن و اکسیژن را از بسیاری از مواد از جمله پوست جذب کند به همین دلیل کار کردن با آن خطرناک و نیاز به مراقبت دارد اسید کلرید مایع بی رنگ و بسیار خطرناک است که در مجاورت هوا دود می کند بوی تحریک کننده ای دارد بسیار خرنده است و باعث سوختگی های شدید می شود این اسید را با حل کردن گاز کلرید هیدروژن در آب به دست می آید اسید کلریدریک غلیظ حاوی سه قسمت کلر، ید ، هیدروژن و هفت قسمت آب است کلرید هیدروژن از ترکیب گازهای کلر و هیدروژن به دست می آید راه دیگر تولید این گاز ترکیب کلرید سدیم نمک معمولی با اسید سولفوریک است اسید کلریک یا بازها واکنش می کند و نمکهایی به نام کلرید را به وجود می آورد و در صنایع این اسید را برای تولید مواد شیمیایی دیگر یا آماده سازی بعضی از غذاها به کار می گیرند معده انسان نیز اسید کلریدریک ضعیف تولید می کند یا طی عمل گوارش به شکسته شدن غذا ها کمک می کند اسید لاکتیک مایع بی رنک یا زرد رنگ است که معمولاً در شیر ترشیده و سایر محصولات لنبی ترش شده یا بریده شده دیده می شود که اسید در سرکه نیز وجود دارد و حاصل تخمینه قند است روش تجاری اسید لاکتیک را از تخمینه به دست می آورند و در دباغی و پارچه بافی و همچنین برای طعام بعضی غذاهای آماده مورد استفاده قرار می دهند .
اسید لاکتیک معمولاً در خون انسان و سایر جانوران وجود دارد به طور معمول وقتی ماهیچه های ما به انرژی نیاز دارند این انرژی در اثر شکسته شدن کربو هیدرات به وسیله اکسیژن تولید می شود اما وقتی به تمرین ها و ورزش های سخت می پردازیم خون نمی تواند اکسیژن لازم را برای این عمل به بافت های ماهیچه ای برساند و در نتیجه کربو هیدرات به شکل بی هوازی بدون اکسیژن شکسته می شوند و اسید لاکتیک به وجود می آید. این اسید می تواند درد خاصی را در ماهیچه ایجاد کند که درد ناگهانی نامیده می شود .
هنگام ورزشهای آرام ، کلوکز موجود در ماهیچه ها به مصرف می رسد تا انرژی تولید شود این فرآیند با تولید دی اکسید کربن و آب همراه است در ورزش های سخت ممکن است اکسیژن لازم برای شکسته شدن کلوکز تأمین نشود در این حالت کلوکز و اسید لاکتیک تبدیل می شود وقتی میزان اکسیژن در خون بالا می رود اسید لاکتیک دوباره به گلیکوژن به کلوگز تبدیل می شود اسید نیتریک مایعی دود کننده بی رنگ و بسیار خورنده است مایع خورنده می تواند با مواد واکنش انجام دهد و باعث خوردگی آنها شود اسید نیتریک از ترکیب شدند هیدروژن ، نیتروژن و اکسیژن به وجود می آید و برای تولید کودها مواد منفجره (نظیر نیتر و گلیسیرین ) مورد استفاده قرار می گیرد.
اسید نیتریک از قرنها پیش شناسایی شده است . در آغاز قرن بیستم این اسید را از حرارت دادن اسید سولفوریک و نیترات سدیم به دست آوردند نیترات سیدم ماده ای طبیعی است که در آمریکای جنوبی یافت می شود وقتی جنگ جهانی دوم آغاز شد مقدار زیادی اسید نیتریک برای تولید مواد منفجره لازم بود با تمام شدن ذخایر نیترات سدیم در آلمان یک شیمیدان آلمانی به نام (فریتزهابر) روشی برای تولید اسید نیتریک با استفاده از آمونیاک و هوا ابلاغ کرد در این روش هیدروژن و نیتروژن آمونیاک و اکسیژن هوا بادها ترکیب می شوند و اسید نیتریک را به وجود می آورند
فسفریک اسید از جمله پرمصرف ترین مواد شیمیایی در صنعت است. به عنوان ماده افزودنی در نوشابه های گازدار کاربرد دارد و در تولید کودهای شیمیایی، پاک کننده های صابونی و غیر صابونی، تصفیه آب، خوراک دام و دارو سازی به کار می رود. فسفریک اسید خوراکی را از افزودن آب به P4O10 می سازند.
کاربرد در صنایع غذایی
از اسید فسفریک در تولید غذاهای اسیدی و نوشابه های گازدار مانند انواع کولاها استفاده میشود. بکارگیری این ماده سبب دادن طعم تندی به غذا شده، و از آنجا که ماده شیمیایی با تولید انبوه است، با قیمتی ارزان و حجمی فراوان در دسترس میباشد. همانطور که ذکر شد، قیمت پایین و حجم زیاد تولید این ماده، آنرا در مقایسه با طعم دهنده های طبیعی نظیر زنجبیل برای دادن طعم تندی، یا اسید سیتریک که از لیمو (lemon) و عصاره لیموترش (lime) که برای دادن طعم ترشی بکار میرود، در رتبه بالاتری قرار داده است.
کاربرد در زدودن زنگ آهن
از اسید فسفریک میتوان مستقیماً برای زدودن زنگ آهن (اکسید آهن III) از ابزارهای آهنی یا فولادی و تبدیل آهن به فسفات های محلول در آب استفاده نمود. پس از زدودن زنگ آهن فسفات آهن تولید شده تبدیل به ترکیب فسفات آهن سیاه شده که خود به عنوان عامل جلوگیری از خوردگی میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
کاربردهای پزشکی
از اسید فسفریک در دندانپزشکی و اورتودنسی بعنوان عامل قلم زنی (Etching) جهت تمیز کردن و زبر کردن سطح دندان خصوصاً در جاهایی که از اسباب و وسایل دندانپزشکی استفاده شده، بکار میرود. همچنین از اسید فسفریک بعنوان کاتالیست در ساخت آسپیرین بخاطر داشتن یون هیدروژن فراوان و آلایندگی کمتر در مقایسه با اسید کلریدریک و سولفوریک استفاده میشود.
اسید استیک یا جوهر انگور جز اسیدهای کربوکسیلیک است و در نامگذاری آیوپاک به اسید اتانوییک معروف است.
نگاه کلی اسید استیک جز اسیدهای کربوکسیلیک میباشد و در نامگذاری آیوپاک به اسید اتانوئیک معروف است. این اسید دارای فرمول شیمیایی میباشد و در قسمت چشایی طعم ترشی ، شبیه طعم سرکه میدهد.
باکتریهای مخمر سرکه به دلیل تمایل به تولید اسید استیک به این نام معروف شدهاند. این باکتریها در مواد غذایی ، آب و خاک یافت میشوند. اسید استیک بطور طبیعی از میوهها و برخی مواد غذایی فاسد شده از فرایند تخمیر تولید میشوند و از قدیمی ترین ترکیبات شیمیایی شناخته شده توسط انسان میباشد. تاریخچه سرکه (اسید استیک رقیق) از دوران باستان برای انسان شناخته شده بود. احتمالا انسانها در دوران باستان هنگام تهیه شراب از فرایند تخمیر به وجود سرکه پی برده بودند. فیلسوف یونانی تیوفاراستوس در سه قرن پیش از میلاد چگونگی واکنش سرکه با فلزات و تولید رنگدانه برای استفاده در نقاشی از کربنات سرب و زاج های سبز ایجاد شده از نمکهای مس و استات مس را توضیح داده است. رومیان باستان با نگهداری شراب ترش در قدحهای سربی ، شراب بسیار شیرینی به نام Sapa تولید میکردند که طعم شیرین آن ناشی از استات سرب بوده است که امروزه دانشمندان مرگ زودرس بسیاری از اشراف روم را به مسمومیت ناشی از این ماده نسبت داده اند. شیمیدان های عصر رنسانس اسید استیک گلاسیال (منجمد) را از تقطیر خشک استات های فلزی تهیه میکردند. در سال ۱۸۴۷ هرمن کولب شیمیدان آلمانی برای اولین بار اسید استیک را از مواد معدنی سنتز کرد. خواص اسید استیک خالص ، مایعی بیرنگ با بویی تیز ، مایعی خورنده و قابل اشتعال میباشد. این اسید در ۱۶٫۶ درجه سانتیگراد منجمد میشود. به این دلیل و همچنین ظاهر یخ مانند آن به نام اسید استیک گلاسیال معروف است. اسید استیک در محلول های آبی میتواند تفکیک شده و یون استات تولید کند. PH آن برابر با ۴٫۸ میباشد، یعنی در PH=4.8 نیمی از مولکول های اسید استیک در محلول آبی به صورت یون استات هستند. اسید استیک در حالت بخار شامل دیمرهایی از دو مولکول اسید استیک میباشد که با پیوند هیدروژنی با یکدیگر ارتباط دارند.
بنابراین اسید استیک در حالت گازی از قانون گازهای ایده آل تبعیت نمیکند. خواص عمومی اسید استیک مانند سایر اسیدهای کربوکسیلیک میباشد. اسید استیک با الکل ها و آمین ها واکنش داده و به ترتیب تولید استرو آمید میکند. همچنین در اثر واکنش با آلکن ها تولید استر استات میکند. این اسید در اثر حرارت تا دماهای بالاتر از ۴۴۰Cْ تجزیه شده و تولید متان میکند. تولید سرکه از فرایند تخمیر مواد غذایی دارای نشاسته و قند و مواد الکلی توسط باکتری مخمر سرکه (بچه سرکه) تولید میشود. برای تولید سرکه عموما از میوه هایی مانند سیب ، انگور ، دانه هایی مثل جو و گاهی هم از شراب استفاده میشود. سرکه معمولا دارای اسید استیک با وزن حجمی ۴ الی ۸ درصد می باشد. روش های تولید صنعتی اسید اسیتیک کربونیلاسیون متانول : در این روش متانول با مونوکسید کربن در فشارهای بالا (۲۰۰atm) واکنش داده و اسید استیک تولید میکند. این روش از سال ۱۹۲۰ ابداع شده است و به دلیل ارزان بودن متانول و از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است.
اکسیداسیون بوتان : از حرارت دادن بوتان با اکسیژن هوا در حضور یون های فلزی منگنز ، کبالت و کروم ، پروکسید تولید میشود. پروکسید در اثر تجزیه اسید استیک ایجاد میکند.
{ TEX()} {2C_4HiO + CO_2 → ۴CH_3COOH + 2H_2O} {TEX}
اکسیداسیون استالدیید : استالدیید در شرایط ملایم و در حضور کاتالیزورهای ساده فلزی مثل منگنز و کروم و… توسط اکسیژن هوا اکسید شده و اسید استیک تولید میکند.
{ TEX()} {2CH_3CHO + 2O_2 → ۲CH_3COOH} {TEX}
محصولات جانبی تولید شده در این واکنش مانند اسید فرمیک یا استات اتیل و… به دلیل داشتن نقطه جوش پایین تر از اسید استیک توسط تقطیر جداسازی میشوند. کاربرد اسید استیک به صورت سرکه به عنوان چاشنی غذا و تهیه انواع ترشی استفاده میشود. اسید استیک رقیق به عنوان افشانه برای از بین بردن قارچ های گیاهان استفاده میشود. اسید استیک گلاسیال در صنایع شیمیایی در تولید فیلمهای عکاسی ، تولید پلاستیک پلی اتیلن تریفتالات (PET) استفاده میشود. همچنین به عنوان ماده واسطه در تولید استات وینیل که ترکیب مهمی در تولید چسب و رنگ میباشد، کاربرد دارد. برخی از استرهای اسید استیک به عنوان حلال در تولید مواد معطر مصنوعی استفاده میشود. نکات ایمنی اسید استیک غلیظ مادهای خورنده میباشد. در تماس با پوست باعث سوختگی شیمیایی پوست و ایجاد تاول میشود. در صورت تماس با چشم میتواند آسیب های جدی به چشم وارد کند، تنفس بخار غلیظ آن باعث سوزش دهان ، بینی و گلو میشود. هر چند سرکه یک مایع بدون ضرر می باشد اما نوشیدن اسید استیک گلاسیال خطرناک بوده و باعث ایجاد زخم های شدید در دستگاه گوارشی میشود و ممکن است با تغییر اسیدیته خون آسیب های جدی به سلامتی انسان وارد کند.
خواص فیزیکی نام اسید استیک نام آیوپاک متان کربوکسیلیک اسید و اتانوییک اسید وزن مولکولی ۶۰٫۰۵gr/mol نقطه ذوب ۱۶٫۵Cْ نقطه جوش ۱۱۸٫۱Cْ دانسیته ۱٫۰۵gr/cm3
اسید آمینه
اسید های آمینه واحد های تشکیل دهنده پروتئین ها هستند. اسید های آمینه در هنگام ساخته شدن پروتئین ها از RNA ریبوزومی یا rRNA از روی بازهای نوکلیوتیدی ساخته می شوند. به هر سه باز نوکلیوتیدی که هنگام پروتئین سازی از RNA ریبوزومی اسید آمینه می سازد کودون می گویند.
اسید نوکلییک به زنجیره های طویل مولکولی که از به هم پیوستن تعداد زیادی نوکلیوتید تشکیل شده است گفته می شود. اسیدهای نوکلییک در همه جانداران یافت می شوند.
اسیدهای نوکلییک دو نوع هستند : آران ای RNA و دی ان ای (DNA) . در ساختن کروموزوم به کار میروند و ازو از قند داکسی ریبوز و باز های نیتروژنه و اسید فسفریک تشکیل شده اند.
برخی از اسیدهای مهم عبارتند از:
۱-جوهرگوگرد (سولفوریک اسید) :
یکی از اسیدهای بسیار قوی که از گوگرد ساخته می شود، سولفوریک اسید است.کاربرد این اسید بسیار گسترده است، از باتری اتومبیل تا صنایع بزرگ مس. انواع کود ، فرآورده های نفتی ، آهن و
فولاد، درساختن رنگها، پلاستیک ها و مواد شیمیایی دیگر استفاده می شود. این اسید پوست بدن را زخم می کند و پارچه ها را سوراخ می کند.
۲- جوهرنمک (هیدروکلریک اسید)
یک اسیدقوی دیگرهیدروکلریک اسید است. ازاین اسید برای جرم گیری از سطوح مختلف استفاده می شود. هیدروکلریک اسید در معده نیز وجود دارد و به هضم غذا کمک می کند.
موقع بازکردن شیشه‌های بعضی اسیدهای غلیظ مانند اسیدکلریدریک بخاراتی متصاعد می شودکه تنفس آن خطرناک است و به دستگاه تنفسی آسیب می رساند و اگر قطره‌ای از یک اسید قوی بر روی پوست بدن بچکد تولید تاول و حتی جراحات عمیق می‌نماید و درچنین مواردی باید بلافاصله با محلول قلیایی رقیق مانند محلول سودا یا جوش شیرین اثر اسید را خنثی کرد.
۳- جوهر شوره (نیتریک اسید)
یکی دیگر از اسیدهای بسیار قوی نیتریک اسید می باشد این اسید در صنایع بسیاری از جمله مهمات سازی کاربرد دارد. موادمنفجره مشهوری نظیر نیتروگلیسیرین ،T.N.T به کمک این ماده ساخته می شوند.
مایعی دود کننده، بی رنگ و بسیار خورنده است. با مواد واکنش داده و موجب خورندگی آنها می شود از این اسید برای پاک کردن ظروف فلزی و آلیاژهای آنها استفاده می کنند .
۴- سیتریک اسید
این اسید را از پرتقال و لیموترش به دست می آورند.
۵- لاکتیک اسید
مایع بی رنگ یا زرد رنگ است که معمولاً در شیر ترشیده و سایر محصولات لنبی ترش شده یا بریده شده دیده می شود . در سرکه نیز وجود دارد و حاصل تخمیر قند است در روش تجاری اسید لاکتیک را از تخمیر به دست می آورند و در دباغی و پارچه بافی و همچنین دربعضی غذاهای آماده مورد استفاده قرار می دهند . اسید لاکتیک معمولاً در خون انسان و سایر جانوران وجود دارد به طور معمول وقتی ماهیچه های ما به انرژی نیاز دارند این انرژی در اثر شکسته شدن کربو هیدرات به وسیله اکسیژن تولید می شود.
اما وقتی به تمرین ها و ورزش های سخت می پردازیم خون نمی تواند اکسیژن لازم را برای این عمل به بافت های ماهیچه ای برساند و در نتیجه کربو هیدرات به شکل بی هوازی بدون اکسیژن شکسته می شوند و اسید لاکتیک به وجود می آید.
۶ – استیک اسید ( Acetic Acid)
که درقدیم بدان جوهرسرکه می‌گفتند ماده مؤثر سرکه است و سرکة معمولی در حدود هفت درصد اسید خالص دارد. این جسم یکی از اسید های اولیه‌ ایست که بشر شناخته است.
اسید استیک خالص یا متبلور جسمی بی رنگ است.
(رنگ سرکه مربوط به ناخالصی های آن می‌باشد)که بوی نافذ و تندی دارد. با آب والکل و اتر قابل اختلاط است و در صنعت آن را از تقطیر چوب تهیه می‌کنند نمک های این اسید را استات ( Acetate ) می نامند.
۷- اسید اگزالیک ( Oxalic Acid)
که درگذشته آن را جوهر ترشک می نامیدند ، بلورهای بیرنگی است که قابض می باشد. جسمی است سمی و در الکل و آب مخصوصاً آب‌گرم حل می شود ، در نساجی و صنایع فلزی مورد استفاده می باشد.
در کارگاه های هنری معمولاً محلول پنج درصد آن را برای از بین بردن لکه های مرکب و جوهر بکار می برند.
۸ – اسید فلوریدریک (Hydrofluori Ac.)
گازی است که در آب حل می شود و در تجارت محلولی از آن به فروش می رسد که هفتاد درصد اسید خالص دارد. محلول تجارتی مایعی است بیرنگ که گازهای خطرناک و تحریک کننده از آن متصاعد می شود چون اشیاء شیشه‌ای و چینی را می خورد لذا آن را در ظروفی که از مواد پلاستیک ساخته می شود نگهداری می نمایند. دلیل این‌که این اسید می تواند شیشه را بخورد این است که قسمت اعظم شیشه را سیلیس ( شن خالص ) تشکیل می دهد و این اسید با سیلیس ترکیب شده و جسمی تولید می نماید که گازی شکل می باشد. از این‌رو هنرمندان این اسید را برای حکاکی و کنده‌کاری روی شیشه بکار می برند در آزمایشگاه های تشخیص اصالت آثار هنری از این اسید برای تعیین تقلبی بودن بعضی آثار پر ارزش شیشه ای یا چینی استفاده کرده و به اصطلاح « تعیین هویت هنری » می نمایند.
۹- اسید فرمیک (Formic Ac.)
در قدیم آنرا جوهر مورچه می‌گفتند زیرا در ترشحات دهان این حشره وجود دارد. این اسید در انسان تولید تحریک و سوزش می‌نماید. به حالت خالص مایعی است بیرنگ با بوی تند که با آب و الکل و اتر قابل اختلاط است. جسمی است ضدعفونی کننده و درموزه‌ها و صنایع دستی آن را برای پاک‌کردن اشیاء نقره ای بکار می برند. چون پوست را تحریک می کند لذا در هنگام کار‌کردن با آن باید احتیاط های لازم مراعات شود. نمک های این اسید را فرمیات Formiate می نامند.
۱۰-اسید کربنیک (Carbonic Ac.)

بیشتر به نام آنیدرید‌کربنیک معروف است که همواره در هوا کم و بیش موجود است گازی است بیرنگ و سنگین‌تر از هوا که در آب حل شده تولید اسید کربنیک می‌کند که اسیدی است ضعیف ولی به مرور زمان می‌تواند روی اجسام مرمری یا سنگهای ساختمانی سست اثر کرده و سطح آنها را از یک ورقه کربنات بپوشاند. این ورقه به‌تدریج ریخته و ورقه زیرین آن نمایان می شود و تکرار عمل سبب از هم پاشیدن سطوح مرمری ساختمان ها می شود.
 

تاریخ:3-05-1397, 15:04

نویسنده:admin

آمار بازدید:9813

دسته:مطالب علمی

تگ های مطلب : بررسی کلی اسیدها, بررسی جامع اسیدها, اسید سولفوریک, اسید کلریدریک, اسید نیتریک, اسید سیتریک, اسید بوریک, اسید کربوکسیلیک, زاج سبز, اکسیدهای اسیدی, اسید پرکلریک, اسید استیک, اسید فلوریدریک, گلیسیرین, آمونیاک, نوشابه های گازدار, داروسازی, مواد شیمیایی