اسید سولفوریک، اسید کلریدریک، اسید نیتریک، اسید سیتریک