اسید سولفوریک، اسید کلریدریک، اسید نیتریک، اسید سیتریک  اسید سولفوریک، اسید کلریدریک، اسید نیتریک، اسید سیتریک

  • تقطیر و آب شیرین کن

    تقطیر :

    تقطیر یا Distillation یکی از مهم ترین و متداول ترین روش های جداسازی است و اساس آن بر توزیع اجزا بین دوفاز بنیان گذاشته است. در واقع تقطیر یکی از متداول ترین راه های جداسازی مواد از یکدیگر به علت تفاوت نقطه جوش می باشد.

    تقطیر یک فرآیند فیزیکی برای جداسازی اجسام با دمای جوش متفاوت است. برای پی بردن به اینکه فرآیند تقطیر چگئونه انجام می گیرد باید به رفتار محلول ها هنگام جوشیدن و متراکم شدن توجه کرد. محلول هایی با نسبت های متفاوت از دو ماده را می گذاریم تا در دمای جوش با بخار خود به تعادل در آیند. سپس ترکیب فاز مایع و فاز بخار را اند

    تقطیر و آب شیرین کن